Sub Speciality Chapters

नेपासद्बारा गरिएको सर्वेक्षण नतिजाको आधारमा बालरोग सेवा अन्तर्गत देहायका विशिष्टिकृत (Sub Speciality Chapters) अध्याय हरु हुन सक्नेछन्  :-

$
Neonatology Chapter (नबजात शिशु विज्ञान अध्याय)
$
Paediatric Cardiology Chapter (बाल मुटु रोग सम्बन्धि अध्याय)
$
Paediatric Pulmonology Chapter (बाल फोक्सो रोग सम्बन्धि अध्याय)
$
Paediatric Neurology Chapter (बाल स्नायु रोग अध्याय)
$
Paediatric Critical Care Chapter (बाल चिकित्सा सघन उपचार अध्याय)
$
Neuro-Developmental Paediatrics Chapter (बाल मास्तिस्क तथा शारिरिक विकास अध्याय)
$
Paediatric Nephrology Chapter (बाल मृगौला रोग अध्याय)
$
Paediatric Haemato-Oncology Chapter (बाल रक्त तथा अर्वुध रोग अध्याय)
$
Paediatric Endocrinology Chapter (बाल इनडोक्रोइनोलोजी अध्याय)
$
Paediatric Gastro-enterology Chapter (बाल ग्यास्ट्रो - इन्टेरोलजी अध्याय)
$
Paediatric Nutrition Chapter (बाल पोषण सम्बन्धि अध्याय)
$
Paediatric Vaccinology/Immunization Chapter (बाल रोग खोप/खोप विज्ञान अध्याय)
$
Growth Development and Behavioural Paediatrics Chapter ( बृदि विकास र ब्यवहार बाल चिकित्सा अध्याय)
$
Community Paediatrics Chapter (सामुदायिक बाल चिकित्सा अध्याय)
$
Paediatric Rheumatology & Immunology Chapter (जोनी रोग र रोग प्रतिरक्षा अध्याय)
$
Others as required (आवश्यकता अनुसार अन्य)